Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Meilahti, Tukholmankatu 10 - Godkännande av detaljplan: Mejlans, Stockholmsgatan 10

Kaupunginvaltuusto on 21.9.2022, 225 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Meilahti, tontti 15526/3, piirustus nro 12745, Tukholmankatu 10. Dnro HEL 2018-010678.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12745

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12745

 

Helsingissä 5.10.2022


Stadsfullmäktige har 21.9.2022, 225 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Mejlans, tomten 15526/3, ritning nr 12745, Stockholmsgatan 10. Dnr HEL 2018-010678.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12745

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12745


Helsingfors 5.10.2022


JAA
05.10.2022 00:00