Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaari, Hallkullanniemi ja Nuottasaari - Godkännande av detaljplan: Nordsjö, Hallkullaudden och Notholmen


Kaupunginvaltuusto on 7.9.2022, 217 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vuosaari, korttelit 54520 ja 54521, retkeily ja ulkoilu-, katu- ja vesialueet sekä Vuosaari, retkeily- ja ulkoilu-, palstaviljely-, katu- ja vesialueet, piirustus nro 12530, Hallkullanniemi ja Nuottasaari, dnro HEL 2016-014035.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12530

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12530


Helsingissä 13.9.2022


Stadsfullmäktige har 7.9.2022, 217 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Nordsjö, kvarteren 54520 och 54521, frilufts- och ströv-, gatu- och vattenområde, Nordsjö, frilufts- och ströv-, odlingslotter, gatu- och vattenområde, ritning nr 12530, Hallkullaudden och Notholmen, dnr HEL 2016-014035.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12530

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12530


Helsingfors 13.9.2022

JAA
13.09.2022 00:00