Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Lapinlahdenkatu 8 - Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Lappviksgatan 8

Kaupunginvaltuuston 19.5.2021, § 130, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, tontti 164/6, piirustus nro 12658, Lapinlahdenkatu 8, dnro HEL 2018-013050.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 8.7.2022 eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12658

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12658

Helsingissä 1.9.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 19.5.2021, § 130, har trätt i kraft:

Kampen, tomten 164/6, ritning nr 12658, Lappviksgatan 8, dnr HEL 2018-013050.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären 8.7.2022 och besvärstillstånd har inte sökts hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12658

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12658

Helsingfors 1.9.2022


JAA
01.09.2022 10:26