Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Haaga, Munkkiniemi, Pitäjänmäki, Talin liikuntapuiston itäosa - Godkännande av detaljplan: Haga, Munksnäs, Sockenbacka, Östra delen av Tali idrottspark

 

Kaupunginvaltuusto on 24.8.2022, 209 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Haaga, Etelä-Haaga, Munkkiniemi, Munkkivuori, Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue ja kaupunginosan raja, piirustus nro 12724, Talin liikuntapuiston itäosa. Dnro HEL 2020-010462.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12724

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12724

 

Helsingissä 1.9.2022


Stadsfullmäktige har 24.8.2022, 209 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Haga, Södra Haga, Munksnäs, Munkshöjden, Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, område för idrotts- och rekreationsanläggningar och stadsdelgräns, ritning nr 12724, Östra delen av Tali idrottspark. Dnr HEL 2020-010462.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12724

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12724


Helsingfors 1.9.2022


JAA
01.09.2022 00:00