Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Oulunkylä, Siltavoudintie 9–11 ja Mäkitorpantie 18–20 - Godkännande av detaljplan: Åggelby, Brofogdevägen 9–11 och Kullatorpsvägen 18–20


Kaupunginvaltuusto on 24.8.2022, 208 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Oulunkylä, Patola, tontit 28057/1 ja 2 sekä tontit 28167/1 ja 2, piirustus nro 12742, Siltavoudintie 9–11 ja Mäkitorpantie 18–20. Dnro HEL 2020-001590.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12742

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12742

 

Helsingissä 1.9.2022


Stadsfullmäktige har 24.8.2022, 208 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Åggelby, Dammen, tomterna 28057/1 och 2 samt tomterna 28167/1 och 2, ritning nr 12742, Brofogdevägen 9–11 och Kullatorpsvägen 18–20. Dnr HEL 2020-001590.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12742

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12742


Helsingfors 1.9.2022


JAA
01.09.2022 00:00