Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Lampuotilantie 34 ja 36 - Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby, Landboasvägen 34 och 36

Kaupunginvaltuuston 22.6.2022, § 190, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, Maunula, tontit 28220/1 ja 3, piirustus nro 12748, Lampuotilantie 34 ja 36, dnro HEL 2019-010503.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12748

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12748

Helsingissä 18.8.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 22.6.2022, § 190, har trätt i kraft:

Åggelby, Månsas,  tomterna 28220/1 och 3, ritning nr 12748, Landboasvägen 34 och 36, dnr HEL 2019-010503.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12748

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12748

Helsingfors 18.8.2022


JAA
18.08.2022 16:35