Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Koskela, Käpylä, Pohjolankatu 45 ja 47 - Detaljplan som trätt i kraft: Forsby, Kottby, Pohjolagatan 45 och 47

Kaupunginvaltuuston 22.6.2022, § 189, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Koskela, katualueet, Käpylä, korttelit 25885, 25886, 25888 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12732, Pohjolankatu 45 ja 47, dnro HEL 2020-001762.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12732
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 12732

Helsingissä 18.8.2022


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 22.6.2022, § 189, har trätt i kraft:

Forsby, gatuområden, Kottby, kvarteren 25885, 25886, 25888 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12732, Pohjolagatan 45 och 47, dnr HEL 2020-001762.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12732
Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12732

Helsingfors 18.8.2022


JAA
18.08.2022 16:32