Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Hermanni, Sörnäinen, Hermanninranta - Detaljplan framlagt: Hermanstad, Sörnäs, Hermanstadsstrand

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 14.7.–23.8.2022:

Hermanni, vesialue sekä Sörnäinen, korttelit 10570 ja 10688, puisto-, satama-,erityis- ja katualueet, Hermanni, osa tonttia 21676/4, puisto-, urheilu-, rautatie-, vesi- ja katualueet ja kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 21679-21691, piirustus nro 12760 osat 1–2, Hermanninranta, dnro HEL 2020-001742.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12760 osa 1/2

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12760 osa 2/2

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12760

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 14.7.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 14.7–23.8.2022:

Hermanstad, vattenområde samt Sörnäs, kvarteren 10570 och 10688, park-, hamn-, special- och gatuområdet, Hermanstad, del av tomten 21676/4, park-, sport-, järnvägs-, vatten- och gatuområden och stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 21679-21691 bildas, ritning nr 12760 delarna 1–2, Hermanstadsstrand, dnr HEL 2020-001742.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12760 del 1/1

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12760 del 2/2

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12760

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Anmärkningens diarienummer, HEL 20xx-xxxxxx, som hittas ovan i uppgifterna om detaljplaneförslaget ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 14.7.2022


JAA
14.07.2022 00:00