Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Haaga, Steniuksenkentän alue - Godkännande av detaljplan: Haga, Steniusplanens område

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2022, § 191, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Haaga, Etelä-Haaga, tontti 29004/1, osa korttelia 29095, tontti 29096/8 sekä puisto- ja katualueet, piirustus nro 12697, Steniuksenkentän alue, dnro HEL 2019-011024.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12697

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12697

Helsingissä 6.7.2022


Stadsfullmäktige har 22.6.2022, § 191, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Haga, Södra Haga, tomten 29004/1, del av kvarteret 29095, tomten 29096/ 8 samt park- och gatuområden, ritning nr 12697, Steniusplanens område, dnr HEL 2019-011024

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12697

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12697

Helsingfors 6.7.2022


JAA
06.07.2022 08:00