Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Oulunkylä, Lampuotilantie 34 ja 36 - Godkännande av detaljplan: Åggelby, Landboasvägen 34 och 36

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2022, § 190, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Oulunkylä, Maunula, tontit 28220/1 ja 3, piirustus nro 12748, Lampuotilantie 34 ja 36, dnro HEL 2019-010503.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12748

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12748

Helsingissä 6.7.2022


Stadsfullmäktige har 22.6.2022, § 190, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Åggelby, Månsas, tomterna 28220/1 och 3, ritning nr 12748, Landboasvägen 34 och 36, dnr HEL 2019-010503.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12748

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12748

Helsingfors 6.7.2022


JAA
06.07.2022 08:56