Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Koskela, Käpylä, Pohjolankatu 45 ja 47 - Godkännande av detaljplan: Forsby, Kottby, Pohjolagatan 45 och 47

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2022, § 189, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Koskela, katualueet, Käpylä, korttelit 25885, 25886, 25888 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12732, Pohjolankatu 45 ja 47, dnro HEL 2020-001762.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12732

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12732

Helsingissä 6.7.2022

Stadsfullmäktige har 22.6.2022, § 189, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Forsby, gatuområden, Kottby, kvarteren 25885, 25886, 25888 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12732, Pohjolagatan 45 och 47, dnr HEL 2020-001762.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12732

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12732

Helsingfors 6.7.2022


JAA
06.07.2022 08:00