Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Käpylä, Onnentie 18 - Godkännande av detaljplan: Kottby, Lyckovägen 18

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2022, § 176, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Käpylä, tontti 25899/18, piirustus nro 12765, Onnentie 18, dnro HEL 2018-010697.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12765

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12765

Helsingissä 21.6.2022


Stadsfullmäktige har 15.6.2022, § 176, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kottby, tomten 25899/18, ritning nr 12765, Lyckovägen 18, dnr HEL 2018-010697.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12765

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12765

Helsingfors 21.6.2022


JAA
21.06.2022 11:51