Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Toukola, Damaskuksentie 4 - Godkännande av detaljplan: Majstad, Damaskusvägen 4

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2022, § 175, § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Toukola, tontti 905/3, piirustus nro 12733, Damaskuksentie 4, dnro HEL 2016-000844.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12733

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12733

Helsingissä 21.6.2022


Stadsfullmäktige har 15.6.2022, § 175, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Majstad, tomten 905/3, ritning nr 12733, Damaskusvägen 4, dnr HEL 2016-000844.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12733

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12733

Helsingfors 21.6.2022


JAA
21.06.2022 11:41