Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pakila, Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 - Detaljplan som trätt i kraft: Baggböle, Baggbölevägen 54, 71, 76, 77 ja 78

Kaupunginvaltuuston 17.2.2021, § 32, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pakila, Länsi-Pakila, tontit 34083/23, 34145/21, 34154/30, 34155/11 ja 12 sekä katualueet, piirustus nro 12631, Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78, dnro HEL 2018-013370.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 7.6.2021 § 442 määrätä Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muutoksen nro 12631 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta, lukuun ottamatta korttelin 34154 tonttia 30 (Pakilantie 77) sekä sen viereistä katualuetta.

Helsingin hallinto-oikeus 13.04.2022 hylkäsi valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa.

Tällä kuulutuksella Helsingin kaupunginvaltuuston 17.2.2021, § 32, hyväksymä asemakaavan muutos nro 12631 tulee kokonaisuudessaan voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12631

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12631

Helsingissä 15.6.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 17.2.2021, § 32, har trätt i kraft:

Baggböle, Västra Baggböle, tomterna 34083/23, 34145/21, 34154/30, 34155/11 och 12 samt gatuområden, ritning nr 12631 Baggbölevägen 54, 71, 76, 77 ja 78, dnr HEL 2018-013370.

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats hos förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen beslutade 7.6.2021, § 442, förordna att detaljplaneändringen nr 12631 för Baggbölevägen 54, 71, 76, 77 och 78 delvis träder i kraft innan den har vunnit laga kraft till de delar som besvären inte ansågs gälla, det vill säga frånsett tomten 34154/30 (Baggbölevägen 77) och gatuområdet intill den.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären 13.4.2022 och besvärstillstånd har inte sökts hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Genom denna kungörelse träder den av Helsingfors stadsfullmäktige 17.2.2021, § 32, godkända detaljplaneändringen nr 12631 i kraft i sin helhet.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12631

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12631

Helsingfors 15.6.2022


JAA
15.06.2022 10:45