Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vallila, Kumpula, Vallilanlaakson raitiotie - Detaljplan som trätt i kraft: Vallgård, Gumtäkt, Vallgårdsdalens spårväg

Kaupunginvaltuuston 10.4.2019, § 120, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vallila, raitioliikenne-, katu- ja puistoalue sekä Vallila, puistoalue ja Kumpula, puistoalue, piirustus nro 12531, Vallilanlaakson raitiotie, dnro HEL 2017-009847.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 5.6.2020. Päätöksellään 9.5.2022 korkein hallinto-oikeus osin hylkäsi yhden valituksen ja osin ei myöntänyt sille tai muille valituksille valituslupaa, joten kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12531

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12531

Helsingissä 24.5.2022


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 10.4.2019, § 120, har trätt i kraft:

Vallgård, spårvagntrafik-, gatu- och parkområden samt Vallgård, parkområde, Gumtäkt, parkområde, ritning nr 12531, Vallgårdsdalens spårväg, dnr HEL 2017-009847.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 5.6.2020 förkastat överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut 9.5.2022 dels förkastat ett överklagande och dels inte beviljat tillstånd att överklaga för detta eller de andra överklagandena, varmed stadsfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12531

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12531

Helsingfors 24.5.2022


JAA
24.05.2022 11:16