Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Laajasalon kauppakeskuksen alue - Detaljplan som trätt i kraft: Området kring Degerö köpcentrum

Kaupunginvaltuuston 30.3.2022, § 79, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Yliskylä, tontit 49034/2, 3 ja 4, osa tonttia 49036/4, osa korttelia 49039 sekä katu- ja virkistysalueet, muodostuu uusi kortteli 49024, piirustus nro 12430, Laajasalon kauppakeskuksen alue, dnro HEL 2015-001115.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12430

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12430

Helsingissä 19.5.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 30.3.2022, § 79, har trätt i kraft:

Degerö, Uppby, tomterna 49034/2, 3 ja 4, del av tomten 49036/4, del av kvarteret 49039 samt gatu- och rekreationsområden, det nya kvarteret 49024 bildas, ritning nr 12430, Området kring Degerö köpcentrum, dnr HEL 2015-001115.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12430

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12430

Helsingfors 19.5.2022


JAA
19.05.2022 11:54