Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Mellunkylä, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Mellungsby, Ounasvaaravägen 2 och Pallasvägen 1

Kaupunginvaltuuston 16.3.2022, § 69, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Mellunkylä, Mellunmäki, tontit 47201/2 ja 3 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12421, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1, dnro HEL 2014-004718.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12421
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12421

Helsingissä 12.5.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 16.3.2022, § 69, har trätt i kraft:

Mellungsby, Mellungsbacka, tomterna 47201/2 och 3 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12421, Ounasvaaravägen 2 och Pallasvägen 1, dnr HEL 2014-004718.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12421
Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12421

Helsingfors 12.5.2022


JAA
12.05.2022 12:12