Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Länsisatama, Jätkäsaaren Kirjo - Detaljplan framlagt: Västrahamn, Busholmens Kirjo

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 12.5.–10.6.2022:

Länsisatama, Jätkäsaari, satama- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 20835, piirustus nro 12750, Jätkäsaaren Kirjo, dnro HEL 2021-010904.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12750

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12750

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupunki, Kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 12.5.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 12.5–10.6.2022:

Västrahamn, Busholmen, hamn- och vattenområden, det nya kvarteret 20835 bildas, ritning nr 12750, Busholmens Kirjo, dnr HEL 2021-010904.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12750

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12750

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.
Helsingfors 12.5.2022


JAA
12.05.2022 08:58