Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Kantelettarentie 9 - Godkännande av detaljplan: Kårböle, Kanteletarvägen 9


Kaupunginvaltuusto on 13.4.2022, 91 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaarela, tontti 33130/2, piirustus nro 12275 Kantelettarentie 9. Dnro HEL 2013-010702.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12275

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12275

 

Helsingissä 26.4.2022

 


Stadsfullmäktige har 13.4.2022, 91 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kårböle, tomten 33130/2, ritning nr 12275, Kanteletarvägen 9. Dnr HEL 2013-010702.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12275

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12275 

 

Helsingfors 26.4.2022


JAA
26.04.2022 00:00