Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Suutarila, Tapulikaupungin Kämnerintie - Detaljplan som trätt i kraft: Skomakarböle, Stapelstaden, Kämnersvägen

Kaupunginvaltuuston 19.5.2021, § 132, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Suutarila, Tapulikaupunki, tontti 40134/3 ja katualueet, piirustus nro 12653, Tapulikaupungin Kämnerintie, dnro HEL 2018-006608.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 18.2.2022 hylännyt valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa, joten Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 19.5.2021, § 132, jää voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12653

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12653

Helsingissä 31.3.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 19.5.2021, § 132, har trätt i kraft:

Skomakarböle, Stapelstaden, tomten 40134/3 och gatuområden, ritning nr 12653, Stapelstaden, Kämnersvägen, dnr HEL 2018-006608.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 18.2.2022 förkastat besväret, och besvärstillstånd har inte sökts hos högsta förvaltningsdomstolen. Helsingfors stadsfullmäktiges beslut 19.5.2021, § 132, förblir därmed i kraft.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12653

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12653

Helsingfors 31.3.2022

JAA
31.03.2022 00:00