Suoraan sisältöön

Osittain voimaan tullut asemakaava: Haaga, Laurinmäenkuja 3 sekä Sentnerikuja 2 ja 4 - Detaljplan som delvis trätt i kraft: Haga, Larsbackagränd 3 samt Centnergränden 2 och 4

Kaupunginvaltuusto on 6.10.2021 § 287 hyväksynyt Haagan, Lassilan tonttien 29174/7 ja 8, 29186/2 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12670, Laurinmäenkuja 3 sekä Sentnerikuja 2 ja 4, dnro HEL 2020-002017.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 7.2.2022, § 114, määrätä Laurinmäenkuja 3:n sekä Sentnerikuja 2 ja 4:n asemakaavan muutoksen nro 12670 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta lukuun ottamatta tontteja 29174/7 ja 8 (Sentnerikuja 2 ja 4).

Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos piirustus nro 12670 tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12670, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12670

Helsingissä 15.2.2022


Stadsfullmäktige har 6.10.2021 § 287, godkänt en detaljplaneändring för tomterna 29174/7 och 8, tomten 29186/2 samt gatu- och parkområden i Lassas i Haga, ritning nr 12670, Larsbackagränd 3 samt Centnergränden 2 och 4, dnr HEL 2020-002017.

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats hos förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen beslutade 7.2.2022, § 114, förordna att detaljplaneändringen nr 12670 för Larsbackagränd 3 samt Centnergränden 2 och 4 delvis träder i kraft innan den vunnit laga kraft, frånsett tomterna 29174/7 ja 8 (Centnergränden 2 och 4).

Genom denna kungörelse träder detaljplaneändringen, ritning nr 12670, i kraft utom för de delar som överklagandet gäller.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12670, varav det framgår för vilka områden den träder i kraft.

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12670

Helsingfors 15.2.2022


JAA
15.02.2022 11:59