Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Kottarainen-kortteli - Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Kvarteret Staren

Kaupunginvaltuuston 8.12.2021, § 394, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, tontti 75/33, piirustus nro 12687, Kottarainen-kortteli, dnro HEL 2018-010010.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12687
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12687

Helsingissä 1.2.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 8.12.2021, § 394, har trätt i kraft:

Kampen, tomten 75/33, ritning nr 12687, Kvarteret Staren, dnr HEL 2018-010010.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12687
Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12687

Helsingfors 1.2.2022


JAA
01.02.2022 10:39