Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Honkasuontie - Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Hongasmossvägen

Kaupunginvaltuuston 10.11.2021, § 344, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Honkasuo, korttelit 33428–33429, katu- ja puistoalueet sekä korttelit 33373–33376 ja katu-, puisto- ja lähivirkistysalueet, piirustus nro 12540, Honkasuontie, dnro HEL 2014-002344.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12540
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12540

Helsingissä 5.1.2022


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 10.11.2021, § 344, har trätt i kraft:

Kårböle, Hongasmossa, kvarteren 33428–33429, gatu- och parkområden samt kvarteren 33373–33376 och gatu-, park- och närrekreationsområden, ritning nr 12540, Hongasmossvägen, dnr HEL 2014-002344.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12540
Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12540

Helsingfors 5.1.2022


JAA
05.01.2022 11:19