Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Jollaksen kartano - Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Jollas gård

Kaupunginvaltuuston 3.11.2021, § 333, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Jollas, tontti 49244/3, puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, katu- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 49344, piirustus nro 12686, Jollaksen kartano, dnro HEL 2020-000617.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12686
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12686

Helsingissä 5.1.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 3.11.2021, § 333, har trätt i kraft:

Degerö, Jollas, tomten 49244/3, park-, närrekreation-, badstrand-, gatu- och vattenområden, det nya kvarteret 49344 bildas, ritning nr 12686, Jollas gård, dnr HEL 2020-000617.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12686
Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12686

Helsingfors 5.1.2022


JAA
05.01.2022 11:10