Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Taka-Töölö, Pohjoinen Hesperiankatu 15 – Detaljplan framlagt: Bortre Tölö, Norra Hesperiagatan 15

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 31.1.–1.3.2022:

Taka-Töölö, tontti 464/15, piirustus nro 12774, Pohjoinen Hesperiankatu 15. Dnro HEL 2017-010824.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12774 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12774

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee ensisijaisesti puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). Tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen (Työpajankatu 8) aukiolon.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 31.1.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 31.1.–1.3.2022:

Bortre Tölö, tomten 464/15, ritning nr 12774, Norra Hesperiagatan 15. Dnr HEL 2017-010824.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12774

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12774

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Under undantagsläget nås stadsmiljösektorns kundtjänst i första hand per telefon på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). Kom ihåg att kontrollera kundtjänstens (Verkstadsgatan 8) öppethållningstider under undantagsläget.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 31.1.2022


JAA
31.01.2022 00:00