Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Viikki, Viikinrannan energiakortteli – Detaljplan framlagt: Vik, Viksstrandens energikvarteret

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 26.9.–25.10.2022:

Viikki, Viikinranta, osa korttelin 36003 tonttia 13 ja puisto- ja katualue (muodostuu uusi kortteli 36283), piirustus nro 12806, Viikinrannan energiakortteli. Dnro HEL 2021-005277.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12806

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12806

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa  https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 26.9.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 26.9.–25.10.2022: 

Vik, Viksstranden, del av kvarteret 36003 tomten 13 och park- och gatuområde (det nya kvarteret 36283 bildas), ritning nr 12806, Viksstrandens energikvarteret. Dnr HEL 2021-005277.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12806

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12806

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Anmärkningens diarienummer, HEL 20xx-xxxxxx, som hittas ovan i uppgifterna om detaljplaneförslaget ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 26.9.2022


JAA
26.09.2022 09:43