Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Pitäjänmäki, Pitäjänmäen sähköasema – Detaljplan framlagt: Sockenbacka, Sockenbacka elstation

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 12.9.–11.10.2022:

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, osa tonttia 46032/10, osa tonttia 46054/1 ja katualueet, piirustus nro 12805, Pitäjänmäen sähköasema. Dnro HEL 2022-000961.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12805

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12805

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa  https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 12.9.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 12.9.–11.10.2022:

Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, del av tomten 46032/10, del av tomten 46054/1 och gatuområden, ritning nr 12805, Sockenbacka elstation. Dnr HEL 2022-000961.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12805

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12805

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Anmärkningens diarienummer, HEL 20xx-xxxxxx, som hittas ovan i uppgifterna om detaljplaneförslaget ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 12.9.2022

 

JAA
12.09.2022 00:00