Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Kaarela, Ultramariinikuja 2 ja 4 – Detaljplan framlagt: Kårböle, Ultramaringränden 2 och 4

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 25.7.–26.8.2022:

Kaarela, Kuninkaantammi, tontteja 33389/1, 2 ja 3, piirustus nro 12789, Ultramariinikuja 2 ja 4. Dnr HEL 2020-001797.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12789

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12789

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 25.7.2022

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 25.7.–26.8.2022:

Kårböle, Kungseken, tomterna 33389/1, 2 och 3, ritning nr 12789, Ultramaringränden 2 och 4. Dnr HEL 2020-001797.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12789

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12789

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben  https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Anmärkningens diarienummer, HEL 20xx-xxxxxx, som hittas ovan i uppgifterna om detaljplaneförslaget ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 25.7.2022

 

JAA
25.07.2022 00:00