Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Pasila, Firdonkatu 1 – Detaljplan framlagt: Böle, Firdogatan 1

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 14.3.–12.4.2022:

Pasila, kortteli 17106 ja katualue, piirustus nro 12781, Firdonkatu 1. Dnro HEL 2021-012634. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12781

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12781

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 14.3.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 14.3.–12.4.2022: 

Böle, kvarteret 17106 och gatuområde, ritning nr 12781, Firdogatan 1. Dnr HEL 2021-012634.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12781

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12781

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Helsingfors 14.3.2022

 

JAA
14.03.2022 00:00