Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Vuosaaren keskustan länsiosa – Detaljplan framlagt: Nordsjö Centralens västre del

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.3.–28.4.2022:

Vuosaari, Keski-Vuosaari, korttelit 54090 ja 54178 sekä puisto- ja katualueet, piirustus nro 12767, Vuosaaren keskustan länsiosa. Dnro HEL 2016-014145.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12767

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12767

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 30.3.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 30.3.–28.4.2022:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, kvarteren 54090 och 54178 samt park- och gatuområden, ritning nr 12767, Nordsjö Centralens västre del. Dnr HEL 2016-014145. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12767 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12767

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 30.3.2022

 

JAA
30.03.2022 00:00