Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Laajasalo, Kultakruununkaari – Detaljplan framlagt: Degerö, Guldkronbåget

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 4.7.–16.8.2022:

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, kortteli 49349 ja lähivirkistysalue, Laajasalo, Kruunuvuorenranta, tontit 49319/1 ja 2 sekä katu- ja lähivirkistysalueet (muodostuu uusi kortteli 49450), piirustus nro 12766, Kultakruununkaari. Dnro HEL 2020-012980.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12766

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12766

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa  https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 4.7.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 4.7.–16.8.2022:

Degerö, Kronbergsstranden, kvarteret 49349 och närrekreationsområde, Degerö, Kronbergsstranden, tomterna 49319/1 och 2 samt gatu- och närrekreationsområden (det nya kvarteret 49450 bildas), ritning nr 12766, Guldkronbåget. Dnr HEL 2020-012980.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12766

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12766

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Anmärkningens diarienummer, HEL 20xx-xxxxxx, som hittas ovan i uppgifterna om detaljplaneförslaget ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 4.7.2022

 

JAA
04.07.2022 00:00