Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Haaga, Pitäjänmäki, Haagan ympyrä ja Vihdintie – Detaljplan framlagd: Haga, Sockenbacka, Haga rondell och Vichtisvägen

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 14.12.2022– 23.1.2023:

Haaga, Lassila, katu- ja lähivirkistysalueet, Pitäjänmäki, Marttila, katu- ja lähivirkistysalueet, Haaga, Etelä-Haaga, osat tonteista 29073/12 ja 13 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher- ja rautatiealueet, maanalaiset tilat katu- ja puistoalueilla, Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, osat tonteista 46026/3 ja 4, osa tonttia 46032/10, osa tonttia 46054/1 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueet, maanalaiset tilat osalla tonttia 46026/4 sekä puistoalueella, (muodostuvat uudet korttelit 29267–29270), piirustus nro 12756, Haagan ympyrä ja Vihdintie. Dnro HEL 2020-003717.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12756

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12756

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa  https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 14.12.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 14.12.2022–23.1.2023: 

Haga, Lassas, gatu- och närrekreationsområden, Sockenbacka, Martas, gatu- och närrekreationsområden, Haga, Södra Haga, delar av tomterna 29073/12 och 13 samt gatu-, park-, närrekreations-, skyddsgrön- och järnvägsområde, underjordiska utrymmen på gatu- och parkområden, Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, delar av tomterna 46026/3 och 4, del av tomten 46032/10, del av tomten 46054/1 samt gatu-, park-, närrekreationsområden, underjordiska utrymmen på del av tomten 46026/4 samt parkområde, (de nya kvarteren 29267–29270 bildas), ritning nr 12756, Haga rondell och Vichtisvägen. Dnr HEL 2020-003717.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12756

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12756

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Anmärkningens diarienummer, HEL 20xx-xxxxxx, som hittas ovan i uppgifterna om detaljplaneförslaget ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Helsingfors 14.12.2022

 

JAA
14.12.2022 00:00