Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Laajasalo, Nuottaniemen huvilat – Detaljplan framlagt: Degerö, Notuddens villor

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 28.3.–26.4.2022: 

Laajasalo, lähivirkistys- ja vesialueet, muodostuvat uudet korttelit 49345, 49346, 49347 ja 49348, piirustus nro 12747, Nuottaniemen huvilat. Dnro HEL 2021-009377.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12747

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12747

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 28.3.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 28.3.–26.4.2022:

Degerö, närrekreations- och vattenområden, de nya kvarteren 49345, 49346, 49347 och 49348 bildas, ritning nr 12747, Notuddens villor. Dnr HEL 2021-009377. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12747

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12747

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Helsingfors 28.3.2022

 

JAA
28.03.2022 00:00