Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Haaga, Munkkiniemi, Pitäjänmäki, Talin liikuntapuiston itäosa – Detaljplan framlagt: Haga, Munksnäs, Sockenbacka, Östra delen av Tali idrottspark

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 10.1.–8.2.2022:

Haaga, Etelä-Haaga, Munkkiniemi, Munkkivuori, Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue ja kaupunginosan raja, piirustus nro 12724, Talin liikuntapuiston itäosa. Dnro HEL 2020-010462.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12724

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12724

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee ensisijaisesti puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). Tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen (Työpajankatu 8) aukiolon.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Helsingissä 10.1.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 10.1.–8.2.2022:

Haga, Södra Haga, Munksnäs, Munkshöjden, Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, område för idrotts- och rekreationsanläggningar och stadsdelgräns, ritning nr 12724, Östra delen av Tali idrottspark. Dnr HEL 2020-010462. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12724

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12724

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Under undantagsläget nås stadsmiljösektorns kundtjänst i första hand per telefon på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). Kom ihåg att kontrollera kundtjänstens (Verkstadsgatan 8) öppethållningstider under undantagsläget.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Helsingfors 10.1.2022

 

 

JAA
10.01.2022 13:55