Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Lauttasaari, Melkonkatu 7 ja 22 sekä Särkiniementie 5 – Detaljplan framlagt: Drumsö, Melkögatan 7 och 22 samt Mörtnäsvägen 5

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 1.8.–30.8.2022:

Lauttasaari, Vattuniemi, tontit 31136/1, 31131/4, 31120/2, piirustus nro 12494, Melkonkatu 7 ja 22 sekä Särkiniementie 5. Dnro HEL 2017-000216. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12494

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12494

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa  https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Helsingissä 1.8.2022


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 1.8.–30.8.2022:

Drumsö, Hallonnäs, tomterna 31136/1, 31131/4, 31120/2, ritning nr 12494, Melkögatan 7 och 22 samt Mörtnäsvägen 5. Dnr HEL 2017-000216.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12494

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12494

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Anmärkningens diarienummer, HEL 20xx-xxxxxx, som hittas ovan i uppgifterna om detaljplaneförslaget ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 1.8.2022


JAA
01.08.2022 00:00