Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pasila, Firdonkatu 1 - Godkännande av detaljplan: Böle, Firdogatan 1


Kaupunkiympäristölautakunta on 7.6.2022 § 350 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, kortteli 17106 ja katualue, piirustus nro 12781, Firdonkatu 1. Dnro HEL 2021-012634.

 Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12781

 Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12781

 Helsingissä 16.6.2022


Stadsmiljönämnden har 7.6.2022 § 350 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Böle, kvarteret 17106 och gatuområde, ritning nr 12781, Firdogatan 1. Dnr HEL 2021-012634.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12781

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12781

Helsingfors 16.6.2022


JAA
16.06.2022 11:39