Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Munkan venekerho - Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Munkan venekerho


Kaupunkiympäristölautakunta on 6.9.2022 § 458 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Munkkiniemi, venesatama- ja vesialueet, piirustus nro 12777, Munkan venekerho. Dnro HEL 2021-009688.

 Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12777

 Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12777

 Helsingissä 12.9.2022


Stadsmiljönämnden har 6.9.2022 § 458 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Munksnäs, småbåtshamn- och vattenområden, ritning nr 12777, Munkan venekerho. Dnr HEL 2021-009688.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12777

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12777

Helsingfors 12.9.2022


JAA
12.09.2022 10:47