Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Malmi, Turkhaudantie 3 - Godkännande av detaljplan: Malm, Turkhautavägen 3


Kaupunkiympäristölautakunta on 11.10.2022 § 559 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Malmi, Ylä-Malmi, tontti 38101/2, piirustus nro 12775, Turkhaudantie 3. Dnro HEL 2020-008733.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12775

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12775

Helsingissä 17.10.2022


Stadsmiljönämnden har 11.10.2022 § 559 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Malm, Övre Malm, tomten 38101/2, ritning nr 12775, Turkhautavägen 3. Dnr HEL 2020-008733.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12775

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12775

Helsingfors 17.10.2022


JAA
17.10.2022 11:17