Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Länsi-Herttoniemi - Byggförbudsområde: Västra Hertonäs


Kaupunkiympäristölautakunta on 1.2.2022 § 57 päättänyt pidentää ensimmäisen kerran 43. kaupunginosan (Herttoniemi) Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisalueen rakennuskieltoa kahdella vuodella. Rakennuskielto on voimassa 1.2.2024 asti maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella (piirustus nro 12772/päivätty 1.2.2022, dnro HEL 2021-014108).

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12772

Helsingissä 9.2.2022


Stadsmiljönämnden har 1.2.2022 § 57 beslutat att för första gången förlänga byggförbudet i kompletteringsbyggnadsområdet i Västra Hertonäs i 43 stadsdelen (Hertonäs) med två år. Byggförbudet gäller till 1.2.2024 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12772/daterad 1.2.2022, dnr HEL 2021-014108).

Byggförbudskarta, ritning nr 12772

Helsingfors 9.2.2022


JAA
09.02.2022 09:37