Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Kärkitie 9 - Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Uddvägen 9


Kaupunkiympäristölautakunta on 14.6.2022 § 374 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, tontti 30045/1, katu-, vesi- ja puistoalueita, piirustus nro 12768, Kärkitie 9. Dnro HEL 2021-008086.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12768

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12768

Helsingissä 29.6.2022Stadsmiljönämnden har 14.6.2022 § 374 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Munksnäs, Gamla Munksnäs, tomten 30045/1, gatu-, vatten- och parkområden, ritning nr 12768, Uddvägen 9. Dnr HEL 2021-008086.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12768

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12768

Helsingfors 29.6.2022


JAA
29.06.2022 09:12