Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Punavuori, Annankatu 7 - Godkännande av detaljplan: Rödbergen, Annegatan 7


Kaupunkiympäristölautakunta on 17.5.2022 § 304 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Punavuori, tontti 88/21, piirustus nro 12746, Annankatu 7. Dnro HEL 2020-007404.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12746

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12746

Helsingissä 19.5.2022


Stadsmiljönämnden har 17.5.2022 § 304 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Rödbergen, tomten 88/21, ritning nr 12746, Annegatan 7. Dnr HEL 2020-007404.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12746

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12746

Helsingfors 19.5.2022


JAA
19.05.2022 15:51