Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pitäjänmäki, Kokkokalliontie 9 - Detaljplan som trätt i kraft: Sockenbacka, Kokkobergsvägen 9


Kaupunginvaltuuston 1.6.2022, 146 §, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pitäjänmäki, Reimarla, tontti 46138/17, piirustus nro 12743, Kokkokalliontie 9, dnro HEL 2020-011398.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12743

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12743

Helsingissä 21.7.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 1.6.2022, 146 §, har trätt i kraft:

Sockenbacka, Reimars, tomten 46138/17, ritning nr 12743, Kokkobergsvägen 9, dnr HEL 2020-011398.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12743

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12743

Helsingfors 21.7.2022


JAA
21.07.2022 11:03