Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Krogiuksentie 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Krogiusvägen 1


Kaupunkiympäristölautakunnan 30.11.2021 § 665 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, Kuusisaari, tontti 30080/1, piirustus nro 12723, Krogiuksentie 1. Dnro HEL 2020-014329.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12723

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12723

Helsingissä 25.1.2022


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 30.11.2021 § 665 har trätt i kraft:

Munksnäs, Granö, tomten 30080/1, ritning nr 12723, Krogiusvägen 1. Dnr HEL 2020-014329.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12723

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12723

Helsingfors 25.1.2022


JAA
25.01.2022 07:30