Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Tapaninkylä, Himmelitie 9 ja 11 - Godkännande av detaljplan: Staffansby, Himmelvägen 9 och 11


Kaupunkiympäristölautakunta on 14.6.2022 § 373 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Tapaninkylä, korttelin 39359 tontit 4 ja 5, piirustus nro 12719, Himmelitie 9 ja 11. Dnro HEL 2020-002728.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12719

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12719

Helsingissä 29.6.2022


Stadsmiljönämnden har 14.6.2022 § 373 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Staffansby, kvarteret 39359 tomterna 4 och 5, ritning nr 12719, Himmelvägen 9 och 11. Dnr HEL 2020-002728.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12719

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12719

Helsingfors 29.6.2022


JAA
29.06.2022 09:02