Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kluuvi, Aleksanterinkatu 13 - Godkännande av detaljplan: Gloet, Alexandersgatan 13


Kaupunkiympäristölautakunta on 25.1.2022 § 43 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kluuvi, tontti 35/16, piirustus nro 12707, Aleksanterinkatu 13. Dnro HEL 2020-008123.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12707

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12707

Helsingissä 2.2.2022

Stadsmiljönämnden har 25.1.2022 § 43 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Gloet, tomten 35/16, ritning nr 12707, Alexandersgatan 13. Dnr HEL 2020-008123.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12707

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12707

Helsingfors 2.2.2022


JAA
02.02.2022 09:02