Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Etu-Töölö, Finlandia-talon maanalainen laajennus - Detaljplan som trätt i kraft: Främre Tölö, Finlandiahusets underjordiska utvidgning


Kaupunkiympäristölautakunnan 27.9.2022 § 525 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Etu-Töölö, tontti 13465/3 sekä puisto- ja katualueita tason -0.2 yläpuolinen tila, piirustus nro 12678, Finlandia-talon maanalainen laajennus. Dnro HEL 2019-004633.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12678

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12678

Helsingissä 17.11.2022


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 27.9.2022 § 525 har trätt i kraft:

Främre Tölö, tomten 13465/3 samt park- och gatuområden utrymme ovanför nivån -0.2, ritning nr 12678, Finlandiahusets underjordiska utvidgning. Dnr HEL 2019-004633.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12678

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12678

Helsingfors 17.11.2022


JAA
17.11.2022 14:02