Suoraan sisältöön

Voimaan tullut yleiskaava: Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 - Generalplan som trätt i kraft: Underjordisk generalplan för Helsingfors 2021

Kaupunginvaltuuston 16.6.2021, § 194, hyväksymä yleiskaava on tullut voimaan:

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021, piirustus nro 12704, dnro HEL 2017-001746.

Yleiskaava koskee pääsääntöisesti kaikkia Helsingin alueen maanalaisia, kallioon sijoittuvia ja suunniteltuja tiloja, ja on oikeusvaikutteinen. Kaava korvaa vuonna 2011 voimaan tulleen Helsingin maanalaisen yleiskaavan (piirustus nro 11830) ja ohjaa osaltaan asemakaavojen laatimista ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Maanpäällinen Helsingin yleiskaava 2016 (kaupunginvaltuusto 26.10.2016, § 272) sekä uusi maanalainen yleiskaava on sovitettu yhteen niin, että ne luovat ehyen kokonaisuuden jatkosuunnittelulle.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 kartta nro 12704

Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 selostus nro 12704

Helsingissä 19.8.2021


Stadsfullmäktige har 16.6.2021, § 194, godkänt en generalplan, som trätt i kraft:

Underjordisk generalplan för Helsingfors 2021, ritning nr 12704, dnr HEL 2017-001746

Generalplanen gäller i huvudsak alla underjordiska lokaler i Helsingfors som finns och har planerats i berget, och den har rättsverkan. Den ersätter den underjordiska generalplan för Helsingfors som trädde i kraft 2011 (ritning nr 11830) och styr för sin del detaljplaneläggningen och den övriga mer ingående planeringen. Generalplan 2016 för Helsingfors ovan jord (stadsfullmäktige 26.10.2016, § 272) och den nya underjordiska generalplanen har anpassats till varandra så att de utgör en harmonisk helhet för den fortsatta planeringen.

Underjordisk generalplan för Helsingfors 2021 nr 12704, karta

Underjordisk generalplan för Helsingfors 2021 nr 12704, beskrivning

Helsingfors 19.8.2021


JAA
19.08.2021 12:13