Suoraan sisältöön

Yleiskaavaehdotus nähtävillä: Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 - Generalplaneförslag framlagt: Underjordisk generalplan för Helsingfors 2021

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 –ehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 25.2.–26.3.2021.

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021, piirustus nro 12704, dnro HEL 2017-001746, koskee pääsääntöisesti kaikkia Helsingin alueen maanalaisia, kallioon sijoittuvia ja suunniteltuja tiloja, ja on oikeusvaikutteinen. Se käsittää koko kaupungin alueen ja ohjaa osaltaan asemakaavojen laatimista ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Kaava korvaa vuonna 2011 voimaan tulleen Helsingin maanalaisen yleiskaavan (piirustus nro 11830). Maanpäällinen Helsingin yleiskaava 2016 (kaupunginvaltuusto 26.10.2016, § 272) sekä uusi maanalainen yleiskaava 2021 on yhteen sovitettu niin, että ne luovat keskenään ehyen ja yhtenäisen kokonaisuuden jatkosuunnittelulle.

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotuksen nro 12704 kartta

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotuksen nro 12704 selostus

Vuorovaikutusraportti

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Koronapandemiaan liittyvän poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).

Yleiskaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 25.2.2021


Förslaget till Underjordisk generalplan för Helsingfors 2021 är framlagt 25.2–26.3.2021 i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen.

Underjordisk generalplan för Helsingfors 2021, ritning nr 12704, dnr HEL 2017-001746, gäller i huvudsak alla underjordiska lokaler i Helsingfors som finns och har planerats i berget, och den har rättsverkan. Den omfattar hela stadens område och styr för sin del detaljplaneläggningen och den övriga mer ingående planeringen. Generalplanen ersätter den underjordiska generalplan för Helsingfors som trädde i kraft 2011 (ritning nr 11830). Generalplan 2016 för Helsingfors ovan jord (stadsfullmäktige 26.10.2016, § 272) och den nya underjordiska generalplanen 2021 har anpassats till varandra så att de tillsammans utgör en harmonisk och enhetlig helhet för den fortsatta planeringen.

Förslaget till Underjordisk generalplan för Helsingfors 2021 nr 12704, karta

Förslaget till Underjordisk generalplan för Helsingfors 2021 nr 12704, beskrivning

Rapporten om växelverkan

Förslaget till Underjordisk generalplan för Helsingfors 2021 är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Under undantagsläget i samband med coronapandemin kan stadsmiljösektorns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons).

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om generalplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före klockan 16.00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 25.2.2021


JAA
25.02.2021 00:00