Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Laajasalo, Hepokalliontie 28 – 32, Puuskaniementie 44 ja vesialue - Godkännande av detaljplan: Degerö, Hästbergsvägen 28 – 32, Knysnäsvägen 44 och vattenområde

Kaupunginvaltuusto on 16.6.2021, 196 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Laajasalo, Jollas, tontit 49229/23-30 sekä Laajasalo, Jollas, vesialue, piirustus nro 12615, Hepokalliontie 28 – 32, Puuskaniementie 44 ja vesialue, dnro HEL 2012-011594.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12615

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12615

 Helsingissä 28.6.2021


Stadsfullmäktige har 16.6.2021, 196 § fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Degerö, Jollas, tomterna 49229/23-30 samt Degerö, Jollas, vattenområde, ritning nr 12615, Hästbergsvägen 28-32, Knysnäsvägen 44 och vattenområde, dnr HEL 2012-011594.


Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12615

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12615


Helsingfors 28.6.2021


JAA
29.06.2021 15:54