Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Oulunkylä, Patolan kerrostalotontit - Godkännande av detaljplan: Åggelby, Dammens våningshustomten


Kaupunginvaltuusto on 16.6.2021, 195 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Oulunkylä, Patola, kortteli 28309, tontti 28305/6 ja katualue, piirustus nro 12630, Patolan kerrostalotontit. Dnro HEL 2019-010366.


Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12630

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12630

Helsingissä 28.6.2021


Stadsfullmäktige har  16.6.2021, 195 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Åggelby, Dammen, kvarteret 28309, tomten 28305/6 och gatuområde, ritning nr 12630, Dammens våningshustomten. Dnr HEL 2019-010366. 


Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12630

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12630

Helsingfors 28.6.2021


JAA
28.06.2021 07:58